Login

Send to Whatsapp

Cho phép mọi người gửi tin nhắn cho bạn đến whatsapp của bạn

Sử dụng
Cho phép mọi người hoặc khách truy cập gửi tin nhắn đến WhatsApp của bạn trong khi vẫn ẩn liên hệ của bạn.

Bạn cũng có thể kiểm tra xem bạn có muốn mọi người gửi tin nhắn cho bạn một lần hay không để tránh gửi thư rác.

Cách sử dụng :
  1. Thêm chú thích của bạn
  2. Thêm số điện thoại WhatsApp của bạn với mã quốc gia
  3. Kiểm tra xem bạn có muốn người dùng chỉ gửi một lần không
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login