Login

Downloadable files

(Các) tệp cài đặt sẽ được tải xuống

Sử dụng
Thiết lập (các) tệp có thể tải xuống và tính phí khách truy cập để mở khóa (các) tệp đó

Nó đơn giản như việc thêm:
  1. Ảnh bìa, Mô tả.
  2. Giá mặt hàng.
  3. Các tập tin có thể tải xuống.
Với 3 bước, khách truy cập của bạn có thể bắt đầu mở khóa các tệp của bạn.
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login